zvirfaso momxmareblebo.
saiti chairtveba ramdenime saatshi.
bodishs gixdit sheferxebistvis